Drogi Użytkowniku,

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Polityka prywatności

17 Września, Piątek, Justyna, Narcyz, Franciszek

Menu główne

zulawy.com » artykuły » artykuł z kategorii AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo wewnętrzne na EUH-E – studia dla mundurowych i cywilów

09.09.2021, 12:11:00
Bezpieczeństwo wewnętrzne na EUH-E – studia dla mundurowych i cywilów

Ten kierunek studiów dedykowany jest przede wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych oraz pracownikom cywilnym instytucji mundurowych, administracji i instytucji realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego lub w zakresie szeroko pojętych działań w obszarze zarządzania kryzysowego.

Stąd myśl przewodnia kierunku – chcesz się rozwijać, awansować, obejmować coraz wyższe stanowiska służbowe – musisz postawić na rozwój i edukację. Realizację tych celów z pewnością zapewnią studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kadrę kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowią specjaliści i praktycy służący i pracujący w służbach mundurowych (m.in. Wojsko, Policja, Straż Graniczna i Pożarna, sztaby zarządzania kryzysowego) i administracji publicznej. 

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: zwalczanie przestępczości, kryminologia i kryminalistyka, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, ochrona osób, mienia, obiektów i przestrzeni, prawo karne, teoria, polityka i strategia bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo publiczne. 
 

Studenci mogą uczestniczyć w następujących grupach (lub – używając nomenklatury wojskowej – pododdziałach) realizujących zajęcia w zakresie i tematyce:

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne

Wybierając grupę zajęć zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne, student zdobywa niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, którą powinni posiadać wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa cywilnego w tym również eksperci reprezentujący policję, straż graniczną oraz służby i inspekcje odpowiedzialne za podejmowanie czynności przy zarządzaniu kryzysowym.

Wybrane przedmioty: ochrona przeciwpowodziowa, zarządzanie strategiczne, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych.

Absolwent tej grupy (tego poziomu) zajęć będzie przygotowany w szczególności do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, organizacji działań ratowniczych i organizacyjno-logistycznych. Studia zapewniają opanowanie podstawowych zasad i procedur podejmowanych w razie zagrożeń i katastrof. Znajomość psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowej i technik negocjacji umożliwia skuteczną komunikację w trakcie działań podejmowanych przed zaistnieniem kryzysu, po jego wystąpieniu i w jego trakcie. Student zdobędzie praktyczne umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa. Zdobędzie również wiedzę na temat systemu obiegu informacji w organizacji, sposobów i narzędzi komunikacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (jak np. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celno-Skarbowa), w zespołach ds. reagowania kryzysowego oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego). Studia przygotowują również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa – m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości.

Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

Student wybierający tę grupę zajęć zdobywa niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym również eksperci reprezentujący Policję, Straż Graniczną, służby specjalne oraz inne organizacje i inspekcje. Absolwent potrafi odpowiedzialnie pełnić role zawodowe, kultywować i upowszechniać w życiu społecznym i zawodowym wzory właściwego postępowania, uczestniczyć w promowaniu kultury projakościowej i etyki zawodowej. Posiada także umiejętność interpretowania oraz analizowania zjawisk i procesów społecznych, przy wykorzystaniu dorobku socjologii i psychologii społecznej, umiejętność analizowania zjawisk bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i obronnością w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, z uwzględnieniem aparatu pojęciowego nauk o bezpieczeństwie.

Wybrane przedmioty: policja i służby specjalne, dowodzenie, procedura karna, negocjacje i mediacje, współpraca transgraniczna organów ścigania.

Absolwent tej grupy zajęć będzie przygotowany w szczególności do wykonywania zadań typowych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny, zwłaszcza: policji, służby celnej i penitencjarnej. Student pozna i zrozumie zewnętrzne i wewnętrzne warunki funkcjonowania organizacji i podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne, z którymi ta organizacja współpracuje. 

Przykładowe miejsce zatrudnienia: Wojsko Polskie, Policja i Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, służby specjalne, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, Służba Leśna, Straż Miejska, Straż Marszałkowska, Formacja Obrony Cywilnej Kraju, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne – NOWOŚĆ!!!

Grupa zajęć bezpieczeństwo teleinformatyczne daje możliwość zdobycia wiedzy ogólnej na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz usystematyzowania wiedzy specjalistycznej z zakresu zagrożeń oraz metod ochrony systemów teleinformatycznych, współczesnych zagrożeń cyfrowych, aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa, aspektów ochrony danych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa i systemów bezpieczeństwa sieciowego. Studenci nauczą się samodzielnego lub zespołowego planowania, organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Przykładowe przedmioty: zarządzanie jakością ISO/IEC, bezpieczeństwo teleinformatyczne, zwalczanie cyberprzestępczości z elementami informatyki śledczej, krajowy system cyberbezpieczeństwa, organizacja polityki bezpieczeństwa informacyjnego, organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego, „biały wywiad”.

Absolwent tej grupy zajęć posiada wiedzę związaną z aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Potrafi komunikować się w sytuacjach kryzysowych, negocjować i ochraniać dane. Ponadto będzie potrafił rozwiązywać praktyczne problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zdobędzie umiejętność oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami cyfrowymi, a także – umiejętności dostosowania działań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym do istniejących wymagań prawnych, w tym związanych z ochroną danych osobowych, oraz rozumienia ról i obowiązków kluczowych podmiotów związanych z systemem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: podmioty gospodarcze zapewniające bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, instytucje publiczne, administracja publiczna: rządowa i samorządowa, organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, podmioty gospodarcze wykorzystujące systemy teleinformatyczne do prowadzenia swej działalności.

 
Dodatkowe atuty kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 

 • Praktyki zawodowe organizowane są w Jednostkach Wojskowych, Policji, Straży Pożarnej, Służbie Więziennej czy Straży Granicznej oraz innych instytucjach mundurowych, jak i związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym i wewnętrznym.
   
 • Współpracujemy ze specjalistami z dziedziny bezpieczeństwa, przedstawicielami służb mundurowych i prawa, dzięki czemu łączymy teorię z praktycznym działaniem.
   
 • Zajęcia częściowo prowadzone są na terenie instytucji mundurowych lub w centrach zarządzania kryzysowego, co pozwala na „bezpośrednie dotknięcie” realizowanych i omawianych tematów i zagadnień.
   
 • Dbamy o spersonalizowane i indywidualne podejście do każdego studenta.
   
 • Ponieważ naszymi studentami są m.in. przedstawiciele służb mundurowych, wymieniamy doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa i kryzysu w poszczególnych jego obszarach, jak i poszczególnych służbach.
   
 • Oprócz wiedzy teoretycznej oceniamy i sprawdzamy praktyczne umiejętności poprzez realizację zadań, ćwiczeń czy analiz.
   
 • Stosujemy kreatywne metody nauczania, dzięki którym studenci i wykładowcy dyskutują, oceniają, rozbudowują i kreują ocenę poszczególnych tematów i zagadnień. W ten sposób rozbudzamy i kształtujemy wśród naszych studentów samodzielność, kreatywność oraz innowacyjność.
   
 • Aktualna sytuacja w czasie pandemii oraz innych wydarzeń kryzysowych pozwala na praktyczną analizę wielu zagadnień. 
   
 • Zalet kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można by wymienić jeszcze wiele. Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową www.euh-e.edu.pl i do centrum rekrutacji tel. (512 542 967 i 512 543 321). Warto też „zasięgnąć języka” wśród naszych absolwentów czy aktualnych studentów. 


Studiuj z nami! Zapraszamy!!!Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0
Hello World

Komentarze do artykułu (0)

Dodaj nowy komentarz

Adres e-mail (nie będzie pokazywany), podpis

Redakcja serwisu zulawy.com nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie zulawy.com

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie zulawy.com wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


redakcja@zulawy.com                        Właścicielem serwisu zulawy.com jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2014-2021 zulawy.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.